Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej UW-GuestWifi

§1

Sieć bezprzewodowa, o nazwie UW-GuestWifi jest siecią Komputerową dostępną dla gości UW służącą do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu. Logowanie do sieci wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i podania indywidualnego loginu i hasła zaakceptowanego przez pracownika UW.

§2

Użytkownik sieci UW-GuestWifi zobowiązuje się do:

1. nie wykorzystywania sieci do działań niezgodnych z prawem,

2. nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącej do użytkownika,

3. nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjeś dobra osobiste,

4. nie wykorzystywania sieci w celach komercyjnych,

5. stałej kontroli antywirusowej swojego komputera,

6. nie udostępniania indywidualnego loginu i hasła innym użytkownikom.

§3

Użytkownik naruszający zasady niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony dostępu do w/w sieci.

§4

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością z użyciem w/w sieci.

§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.